Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

1100 - regulamin.jpg

Regulamin świadczenia usług portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

 

Cyfrowy Katalog Produktów Trojmiejskaperfumeria.pl 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje użyte w dalszej części regulaminu:

Trojmiejskaperfumeria.pl - Cyfrowy Katalog Produktów na stronie www.Trojmiejskaperfumeria.pl  jest cyfrową wersją portfolio towarów  fizycznie dostępnych i oferowanych do sprzedaży przez Oferenta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Oferent - Trojmiejska.com,  

Składający - konsument wg prawa polskiego Art. 22 KC który posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

Kupujący – Składający który dokona zakupu towaru wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

zapytanie ofertowe – składający może dodać produkty z katalogu do zapytania ofertowego, które może zostać przekazana Oferentowi jeżeli jego kwota przekracza 120zł

Rejestracja - wypełnienie przez Składający formularza rejestracyjnego znajdującego się na Trojmiejskaperfumeria.pl , poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła;

Hasło - ustalony przez Składający ciąg co najmniej pięciu znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zapytania ofertowego  w TrojmiejskaPerfumeria.pl

Login - ustalone przez Składający, indywidualizujące go oznaczenie, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i wymagane wraz z Hasłem do złożenia zapytania ofertowego w TrojmiejskaPerfumeria.pl

Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Składającya stanowiący integralną część Regulamin udostępniony w TrojmiejskaPerfumeria.pl

Regulamin - niniejszy Regulamin www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z TrojmiejskaPerfumeria.pl 

1.2. Warunkiem technicznym korzystania z TrojmiejskaPerfumeria.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej.

1.3. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności TrojmiejskaPerfumeria.pl   , niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Składającego obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

1.4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odczytanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.5. TrojmiejskaPerfumeria.pl dokłada wszelkich starań, aby treści i dane dotyczące Towarów umieszczane w TrojmiejskaPerfumeria.pl były zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. 

1.6. Korzystanie z portalu handlowego www.TrojmiejskaPerfumeria.pl ma charakter nieodpłatny.

1.7. Nazwy własne firm, produktów, instytucji, a także ich znaki towarowe , logotypy są własnością tychże firm, podobnie jak materiały graficzne wykorzystane w serwisie i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.

1.8. TrojmiejskaPerfumeria.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania go na www.TrojmiejskaPerfumeria.pl

1.9. Kontakt z Oferentem możliwy jest w formie telefonicznej pod numerem 695500600 lub email [email protected]

1.10. W momencie wysłania oferty zapytania w TrojmiejskaPerfumeria.pl Składający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wyłącznie związanych z odpowiedzią na ofertę.

1.11. Trojmiejskaperfumeria.pl ma charakter informacyjny w postaci cyfrowego katalogu produktów i służy wyłącznie przedstawieniu towarów dostępnych u Oferenta.

1.12. Nie można dokonać zamówienia towarów poprzez Trojmiejskaperfumeria.pl w myśl przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827).

1.13. Trojmiejskaperfumeria.pl nie jest sklepem internetowym jak i też nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827).

1.14. Za względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej ( miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe ) i ograniczony teren działalności zapytania ofertowe z miejscowości spoza Trójmiasta automatycznie zostaną odrzucone ze względu na brak osobistego kontaktu z Zamawiającym i niemożliwość zawarcia umowy sprzedaży z nim o czym Składający zostanie poinformowany droga email   

1.15. Cena podana w katalogu przy produkcie ma ona charakter wyłącznie informacyjny i stanowi wartość brutto.

1.16. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Składającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w TrojmiejskaPerfumeria.pl . Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia www.TrojmiejskaPerfumeria.pl o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Składający powinien wysłać zgłoszenie zaistniałego faktu na adres [email protected]

1.17 TrojmiejskaPerfumeria.pl, poinformuje drogą email Składającego o formie i miejscu dostarczenia reklamowanego towaru 

1.18. Niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty chwili otrzymania  reklamowanego towaru, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Składającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) www.TrojmiejskaPerfumeria.pl zwróci Składającemu równowartość ceny. W przypadku odmowy uznania reklamacji towar zostanie zwrócony Składającemu w taki sam sposób w jaki otrzymał go Oferent na koszt Składającego.

1.19. Reformulacja towarów nie jest podstawą do reklamacji jako towaru niezgodnego z umową. W celu otrzymania szczegółowych informacji w sprawie reformulacji Składający zobowiązany jest do kontaktu z właścicielem znaku towarowego bądz producentem produktu. ** opakowanie zastepcze w nazwie produktu oznacza iż produkt może byc testerem ale nie musi

2 ZŁOŻENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

2.1. Złożenie zapytania ofertowego przez Składającego na TrojmiejskaPerfumeria.pl nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży a ma jedynie charakter informacyjny dla każdej ze stron

2.2. Składający na TrojmiejskaPerfumeria.pl może przy każdym produkcie z katalogu dodać go do zapytania ofertowego które później może przekazać Oferentowi poprzez kliknięcie wyślij zapytanie ofertowe. 

2.3 Otrzymanie potwierdzenia przekazania zapytania ofertowego przez Składającego nie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszej zapytania ofertowego przez Oferenta

2.3. Nie można przekazać Oferentowi zapytania ofertowego którego wartość nie przekracza kwoty 120zł 

2.4. Na email podany w zapytaniu ofertowym przy prawidłowym jego przekazaniu Oferent wyślę potwierdzenie akceptacji oferty bądź jej odrzucenie w przypadku gdy nie będzie ona zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.5 Oferent zastrzega sobie prawo odrzucenia wcześniej zaakceptowanego zapytania ofertowego bez podania przyczyny o czym powiadomi Składającego drogą email

2.6. Złożenie zapytania ofertowego na TojmiejskaPerfumeria.pl jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Składającego który zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2.7. zapytania ofertowe nie zrealizowane z winy oferenta ( brak kontaktu ze Składającym ) zostają anulowane i nie będą ponownie realizowane.

3.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Na podstawie zweryfikowanego i zaakceptowanego zapytania ofertowego przez Oferenta dojeżdża on na podany adres przez Składającego w zapytaniu ofertowym w dni określone w regulaminie o czym Składający zostanie poinformowany smsem na podany numer w zapytaniu ofertowym w dniu przyjazdu.  

3.2. Składający dokona sprawdzenia oferowanych przez Oferenta towarów pod kątem zgodności ich z katalogiem Oferenta jak i też innymi cechami w celu podjęcia decyzji o ich zakupie. 

3.3. W przypadku gdy oferowane towary są zgodne oczekiwaniami  Składającego dokona on zakupu towarów od Oferenta . Na tym etapie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i płatności gotówką za zakupione towary przez Składającego który staje się Kupującym .

3.4. Składający ma prawo nie dokonać zakupu produktów od Oferenta i nie wiążą się z tym żadne obciążenia finansowe z wobec niego.

3.5. Ze względu na charakter sprzedaży i bezpośredni zakup w siedzibie Oferenta  - jednoczesna fizyczna obecności stron w miejscu prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe , nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w stosunku co do umowy sprzedaży zawartej z Zamawiającym przez Oferenta gdyż sprzedaż nastąpiła w lokalu przedsiębiorstwa w myśl ustawy. Kupujący nie możliwości zwrotu towaru.

4. WARUNKI DOJAZDU DO SKŁADAJĄCEGO 

4.1. Dojazd do Składającego realizowany jest we Wtorki i Piątki dla miejscowości Gdańsk , Sopot, Gdynia, a w Piątki również do miejscowości  : Kowale, Borkowo, Kosakowo, Pogórze , Rumia jeżeli zaakceptowane zapytanie ofertowe będzie na kwotę wyższą niż 400zł . 

4.2. Dojazd do Składającego rozpoczyna się od godz. 12.00 od strony Gdyni Cisowa, a kończą na terenie Rumii około godz. 18.00. Zakres godzin może ulec zmianie w zależności od ilość dojazdów w danym dniu.

4.3. W okresie przedświątecznym dojazd do Składającego realizowany jest codziennie do godziny 22.00.

4.4. Oferent skontaktuję się telefonicznie ze Składającym na podany w zapytanie ofertowe numer telefonu około pół godziny przez przyjazdem na podany adres. W przypadku braku możliwości przebywania Składającego pod wskazanym adresem w ustalonym terminie prosimy informacje telefoniczną z Oferentem na numer otrzymany w smsie.

4.5. Oferent nie wychodzi z samochodu. Po uprzedniej informacji telefonicznej od Dostawcy Składający proszony jest o udanie się do pojazdu zaparkowanego przed jego domem badz klatką schodową w celu dokonania zakupu towarów . UWAGA W OSIEDLACH ZAMKNIĘTYCH OFERENT PODJEŻDZA TYLKO POD BRAMĘ LUB SZLABAN - NIE WJEŻDZAMY DO ŚRODKA .

4.6. Zapytanie ofertowe w których Składający nie odbiera telefonu zostaną anulowane i bez prawa do ponownej akceptacji Oferenta.  

5. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

5.1. Oferent podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Trojmiejskaperfumeria.pl oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w jego działaniu.

5.2. Oferent zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Składającego w zakresie nieprawidłowości i usterek w funkcjonowaniu Trojmiejskaperfumeria.pl, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, 

6. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKŁADAJĄCEGO

6.1. Składający zobowiązany jest do:

a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Trojmiejskaperfumeria.pl ,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Trojmiejskaperfumeria.pl niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Składający nie był adresatem,

c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

6.2. Składający ma prawo powiadomić Oferenta o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

6.3. Składający ma prawo powiadomić Oferenta o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Trojmiejskaperfumeria.pl

6.4. Składający ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta w każdej chwili.

6.5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Ttrojmiejskaperfumeria.pl Składający powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub na adres e-mail: [email protected]  

6.6. Niektóre komunikaty przesyłane Składającemu przez Oferenta pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Oferenta. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Składający przyjmuje do wiadomości, że Oferent nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Składający przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Oferenta (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Składający przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Oferenta powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Oferenta jako właściwy do korespondencji.

6.7. Składający zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Trojmiejskaperfumeria.pl nie będzie:

a) naruszał Regulaminu,

b) podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Oferenta, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Składających,

d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Administratorem danych osobowych Składającego oraz Kupującego (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Oferent.

7.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

7.3. Dane osobowe Składającego (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zapytania ofertowego.

7.4. Dane osobowe Składających, którzy założyli konto na Trojmiejskaperfumeria.pl (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Składającego na Trojmiejskaperfumeria.pl

7.5. Składający może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji zapytania ofertowego.

7.6. Oferent przetwarza dane osobowe Składającego (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią jego zgodą wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Oferent nie udostępnia takich danych  osobom trzecim.

7.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Składającego lub Oferenta, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności » oraz Polityce Prywatności Cookies »

7.8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów . Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7.9. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Składającego, zgodnie z art. 28 RODO.

7.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:

a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zapytania ofertowego – do momentu zakupu Towaru przez Kupującemu lub anulowania zapytania przez Składającego;

b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Składającego;

7.12. Składający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

7.13. Składającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Składającego narusza przepisy RODO.

7.14. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]

7.15. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z Trojmiejskaperfumeria.pl Składający akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Składający na Stronie Trojmiejskaperfumeria.pl można znaleźć w Polityce Prywatności » oraz Polityce Prywatności Cookies ».

 

8 POSTANOWIENIA KONCOWE

8.1. Regulamin dostępny jest w Trojmiejskaperfumeria.pl

8.2. Oferent uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności Siły Wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

8.3. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

8.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

8.5. Składający niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1wrzesnia 2019 r

Zapraszamy do kontaktu : +48 695 500 600

[email protected]

Zapraszamy do kontaktu : +48 695 500 600

[email protected] 


Menu

Kod QR

Ustawienia

Kliknij po więcej produktów.
Nie znaleziono produktów.

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj